CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

PANDUAN ANDA

PANDUAN ANDA
PETA KOSNEP

ANTARA AMALAN SYIRIK DAN KHURAFAT

Wednesday, 29 October 2008

pendahuluan

Ibadat ialah suatu tuntutan bagi setiap mukmin. Beribadah hanya kepada Allah Taala adalah utama penciptaan manuasia di alam maya ini. Firman Allah: "Dan tidak aku jadikan dan manusia kecuali mereka memperhambakan diri kepadaKu". Dan firman Allah lagi: " Wahai manusia!sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertaqwa".

MATLAMAT KEJADIAN MANUSIA


Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T. dengan matlamat yang tertentu, yang telahditetapkan oleh penciptanya. Matlamat itu ialah beribadah kepada Allah S.W.T. Hal ini
dinyatakan dalam surah al-Zariyaat, ayat 56 yang bererti:“Dan tiadalah Aku menciptakan jin dan manusiakecuali supaya mereka memperhambakan diri kepada-Ku.”
Seseorang manusia sepatutnya bertanyakan dirinya sendiri: Kenapa aku diwujudkan? Apakah tugasku di alam maya ini? Apakah pula visiku dalam kehidupan ini? Ia adalah soalan yang wajib atas seorang manusia agar dia bertanyakan dirinya dan berfikir sejenak untuk mencari jawapannya (al-Qardhawi 1985:11).Seseorang manusia harus mengetahui dengan jelas jawapansoalan-soalan berikut:

Soalan Pertama: Siapakah aku? Dari manakah aku datang? Atau dalam ungkapan lain, siapakah yang menciptakan aku?

Soalan Kedua: Apakah kesudahanku selepas kewujudanku ini? Dan ke manakah aku akan pergi selepas maut?

Soalan Ketiga: Kenapakah aku diwujudkan? Untuk apa? Atau apakah visi kehidupanku ini?
Apabila ketiga-tiga soalan ini dapat dijawab dengan baik, maka seseorang manusia akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan jaya. Sebaliknya kegagalannya menjawab persoalan ini akan mengakibatkannya gagal menjalani kehidupan ini dengan baik dan penuh bererti.

HAKIKAT iBADAT DALAM ISLAM

Makna Ibadah

Ibadah dari segi bahasa: Menurut al-Qamus (‘abada): Ketaatan.
Menurut kamus al-Shihah: Asal-usul ‘Ubudiyyahialah ketundukan dan kehinaan.
Asal Ibadah: al-tazlil (penghinaan).

Ibadah dari segi istilah syara’: Menurut Syeikh Muhammad Abduh ibadah ialah: Ketaatan dengan kemuncak ketundukan. (Tafsir al-Manar: al-Fatihah)
Ibn Taimiyyah menyatakan ibadah dalam Islam itu mengandungi unsur ketundukan/ ketaatan yang digabungkan dengan unsur kecintaan. Ibadah dalam Islam mengandungi makna kemuncak ketundukan, kemuncak ketaatan dankemuncak kecintaan. Beliau berkata lagi: Sesiapa yang tunduk kepada seseorang manusia dengan keadaan benci, dia tidak menjadi hambanya. Begitu juga jika dia mencintai sesuatu tanpa ketundukan kepadanya, ia juga bukan ibadah, seumpama cinta seseorang kepada anaknya dan kawan-kawannya.Oleh itu salah satu dari dua unsur tersebut (tunduk dan cinta) tidak cukup untuk dipanggil ibadah kepada Allah S.W.T. Seorang hamba mestilah mencintai Allah S.W.T. mengatasi segala kecintaan yang lain. Firman Allah S.W.T.: Ertinya: “Katakanlah (wahai Muhammad): Jika ibu bapa (nenek moyang) kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara
kamu (adik beradik), isteri-isteri kamu, harta-harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takut kerugiannya dan tempat kediaman yang kamu redhai terlebih kasih
kepada kamu berbanding Allah dan Rasul-Nya dan juga jihad Fi Sabillah, maka tunggulah sehingga Allah S.W.T. mendatangkan titah perintah-Nya.” (Surah al-Taubah: 24)

SALAH FAHAM TERHADAP KONSEP IBADAT


Terdapat dua golongan yang salah faham atau salah tanggap tentang konsep ibadah Islam yang sebenar. Ada golongan yang hanya menganggap ibadah dan ubudiyyah itu tercapai
dengan hanya unsur kecintaan, manakala golongan lain menganggap ia tercapai hanya dengan unsur ketundukan dan ketakutan semata-mata tanpa sebarang cinta.

Golongan Pertama: Melampaui had dalam mendakwa mencintai Allah S.W.T., sehingga mendorongnya melakukan sesuatu yang terkeluar daripada garisan makna ibadah, dan memasukkan manusia dalam lingkungan Rububiyyah(ketuhanan) yang tidak layak bagi manusia. Ada yang mendakwa melebihi batasan anbiya dan para Rasul, seperti mendakwa
sesuatu yang tidak layak bagi hak ketuhanan Allah S.W.T., atau menghilangkan hak Allah S.W.T., atau mendakwa dakwaan-dakwaan yang batil. Contoh yang boleh
diketengahkan ialah seperti:

(1) Dakwaan mempunyai kemampuan atau kewibawaan untuk mengeluarkan semua pengikutnya daripada neraka memasuki syurga.
(2) Dakwaan mempunyai kemampuan atau kewibawaan untuk menghalang (menyelamatkan) semua pengikutnya daripada memasuki neraka.
(3) Dakwaan mendapat kelonggaran melaksanakan kewajipan syara’ kerana ia dianggap hanya untuk golongan awam.
(4) Dakwaan mencintai Allah S.W.T. sehingga Allah S.W.T.dianggap berada di dalam poketnya atau dalam jubahnya. Ini lantaran kemesraan yang keterlaluan dengan Allah S.W.T. sehinggakan Allah S.W.T. dianggapnya berada bersamanya sepanjang masa dan di dalam poketnya.

Golongan kedua: Golongan orientalis cuba menggambarkanibadah dalam Islam sebagai ibadah yang berdiri atas dasar ketundukan dan ketaatan semata-mata tanpa digandingkan dengan perasaan cinta dan rela. Mereka mengatakan bahawa umat Islam tidak mengenali unsur kecintaan dalam ibadah, kecuali hanya apabila golongan Tasawwuf mengimportnya daripada sumber asing (agama Kristian danagama-agama budaya). Pandangan ini juga menyimpang daripada hakikat ibadah Islam. Dalam al-Quran dijelaskan unsur kecintaan
antara muslim dan Allah S.W.T. dalam banyak tempat, di antaranya ialah firman Allah S.W.T.: Ertinya: “Dia (Allah) mencintai mereka dan mereka mencintai Allah S.W.T.” (Surah al-Maidah: 54. Sabda Nabi S.W.T.. Ertinya: "Tidak beriman (iaitu tidak sempurna iman) salah seorang kamu sehinggalah Allah dan Rasul-Nya terlebih
kasih kepadanya lebih daripada segala sesuatu selain keduaduanya”
[Hadis Muttafaq ‘alaihi]

Menguatkan hal ini, Ibn al-Qayyim (Madarij al-Salikin: 99) berkata: Asal-usul ibadah itu ialah kecintaan kepada Allah S.W.T., bahkan mentauhidkan-Nya dengan kecintaan, dan bahawa segala cinta itu hanya bagi Allah S.W.T., maka janganlah dia (mukmin) mencintai orang lain selain-Nya. Sesungguhnya dia hanya boleh mencintai (orang lain) kerana-Nya dan pada-Nya (pada perkara yang diredhai Allah S.W.T).

RUANG LINGKUP IBADAT DALAM ISLAM1. Syumul Ibadah Merangkumi Agama Seluruhnya


Ruang lingkup ibadah dalam Islam amat luas. Oleh kerana manusia dicipta supaya beribadah kepada Allah S.W.T., maka sudah tentu dalam Islam, seluruh kegiatan manusia
adalah ibadat kepada Allah S.W.T. Ibn Taimiyyah (al-‘Ubudiyyah: 38) berkata: Ibadah ialah kata-nama yang merangkumi segala sesuatu yang disukai oleh Allah S.W.T. dan yang diredhai-Nya sama ada perkataan, perbuatan, yang zahir dan batin. Justeru itu, sembahyang, zakat, puasa, haji, jujur dalam kata-kata, menunaikan amanah, melakukan
kebajikan kepada dua ibubapa, menunaikan janji, amar maaruf, nahi mungkar, berjihad menentang orang-orang kafir dan munafiqin, melakukan ehsan kepada jiran tetangga,
anak yatim, orang fakir miskin dan musafir juga hamba-hamba abdi dan binatang, doa, zikir dan bacaan al-Quran, semuanya adalah ibadah.”

2. Ibadah Merangkumi Seluruh Aspek Kehidupan

Ibadah Islam memenuhi seluruh ruang hidup Muslim dan mengatur kehidupan mereka seluruhnya, berm ula dengan cara atau adab makan minum, buang air, hinggalah kepada
cara membina negara, politik pemerintahan, polisi kewangan dan ekonomi, urusan muamalat dan undang-undang, serta dasar perhubungan antarabangsa sama ada semasa
aman mahupun zaman peperangan.

3. Ibadah Merangkumi Seluruh Anggota Manusia


Di antara keistimewaan ibadah Islam ialah bahawa ia merangkumi
seluruh anggota manusia.

a. Ibadah Hati.
b. Ibadah Lidah.
c. Ibadah Pendengaran (Telinga).
d. Ibadah Penglihatan (Mata).
e. Ibadah Deria Rasa (Lidah/ Tangan).
f. Ibadah Deria Hidu.
g. Ibadah Tangan dan Kaki.
h. Ibadah Kemaluan.

Mungkin ada orang akan bertanya: “Kenapakah kita harus beribadah kepada Allah S.W.T.? Kenapakah Allah S.W.T. memfardhukan ke atas manusia supaya beribadah kepada-Nya? Sedangkah Dia adalah Tuhan terkaya daripada ibadah itu, dan Dia tidak memerlukan khidmat manusia terhadap-Nya? Apakah faedahnya kita beribadah kepada Allah S.W.T.?”
Sesungguhnya, Allah S.W.T. langsung tidak mengambil faedah daripada hamba-Nya. Dia juga tidak akan termudharat akibat keengganan hamba-Nya daripada menyembah-Nya. Keagungan kerajaan-Nya tidak bertambah dengan sebab ibadah manusia, zikir dan tahmid mereka kepada-Nya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kaya, dan kita adalah hamba-hamba-Nya yang fakir. Firman Allah S.W.T.: Ertinya: “Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Pemurah.” (Surah al-Naml: 40) Apabila Allah S.W.T. adalah Tuhan yang Kaya secara mutlak, maka mengapakah Dia mentaklifkan hamba-Nya supaya menyembahNya? Sesungguhnya jawapan kepada persoalan ini tersembunyi dalam tabi‘at diri manusia itu sendiri, tabi‘at tugasnya di muka bumi dan matlamat yang
jadikan tujuan di sebalik kehidupan dunia ini. Berikut dinukilkan sedikit faedah yang mungkin kita dapati di sebalik ibadat kepada Allah S.W.T. Al-Imam
Fakhruddin al-Razi pernah berkata: Ketahuilah bahawa barangsiapa yang mengetahui faedahfaedah ibadah, nescaya lazatlah dia beribadah, dan beratlah hatinya mahu melakukan perkara-perkara lain selain ibadah. Faedah tersebut dapat disingkapi daripada beberapa bentuk:

Pertama: Bahawa al-kamal iaitu sifat kesempurnaan dicintai, dilobai dan dituntut. Hal keadaan manusia yang paling sempurna ialah apabila dia sibuk dengan beribadah kepada Allah S.W.T., kerana hatinya akan bersinaran dan bergemerlapan dengan cahaya Ilahiyyah. Lidahnya akan mendapat kemuliaan dengan kemuliaan zikir dan bacaan, iaitu bacaan al-Qur’an. Anggota-anggotanya akan kelihatan indah dengan keindahan berkhidmat akan Allah S.W.T. Maka keadaan-keadaan begini adalah merupakan semulia mulia martabat insaniyyah dan darjat kemanusiaan. Tercapainya martabat dan darjat ini adalah ke muncak kebahagiaan manusia di dunia ini. Apabila kemuncak kebahagiaan di dunia ini sudah diperolehi, maka sudah tentu ia juga akan memperolehi kebahagiaan yang paling sempurna di akhirat. Oleh demikian, barangsiapa yang telah mengecapi martabat dan darjat ini, hilanglah segala kepenatan dan keberatan beribadah, dan nescaya dia akan memperolehi halawah atau kemanisan ibadah yang amat lazat di dalam hatinya.

Kedua: Ibadah adalah suatu amanah. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: Ertinya: “Sesungguhnya Kami telah bentangkan amanah ke atas langit, bumi dan gunung-ganang, lalu mereka tidak sanggup memikulnya, dan mereka takut menerimanya, lalu manusia memikulnya. ” Menunaikan ibadah adalah suatu sifat daripada sifatsifat kesempurnaan yang disukai oleh jiwa. Menunaikan ibadah kepada Allah S.W.T. adalah penunaian separuh daripada amanah, dan ia akan menjadi sebab kepada penunaian separuh kedua lagi. Diceritakan, bahawa seorang sahabat berkata: Saya melihat seorang Arab kampung datang ke pintu masjid, lalu turun daripada untanya, lalu ditinggalkan untanya dan memasuki masjid dan terus sembahyang dengan penuh ketenangan dan khusyu’, berdoa dengan segala apa yang dikehendakinya sehingga kami merasa takjub. Apabila dia keluar, didapati untanya telah hilang, lantas dia berkata: Aku telah menunaikan amanah-Mu maka di manakah amanahku? Perawi cerita ini berkata: Kami bertambah hairan. Tidak lama dia duduk di situ, sehingga datanglah seorang lelaki menunggang untanya dan menyerahkan unta itu kepadanya. Al-Imam al-Razi berkata: Iktibarnya, ialah apabila dia telah menjaga amanah Allah S.W.T. (iaitu beribadah kepadanya dengan sempurna), Allah S.W.T. menjaga amanahnya. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith yang dituturkan kepada Ibn Abbas: Ertinya: “Jagalah (peliharalah) Allah S.W.T., nescaya Dia akan menjagamu (memeliharamu).”

Ketiga: Kesibukan beribadah atau keasyikan beribadat adalah suatu perpindahan daripada alam al-ghurur kepada alam al-surur, ialah perpindahan daripada alam tipu-daya kepada alam suka-ria. Ia juga merupakan perpindahan daripada kesibukan bersama makhluk kepada kesibukan bersama Allah S.W.T. Hal ini sudah tentulah membawa kepada kelazatan dan kegembiraan yang sempurna. Diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah r.h., bahawa seekor ular telah terjatuh dari siling dan orang ramai lari bertempiaran. Abu Hanifah r.h. ketika itu di dalam sembahyang, dan beliau tidak tersedar apa yang terjadi. Perkara ini bukanlah suatu perkara ganjil. Sesiapa yang
meraguinya, maka hendaklah dia merujuk ayat al-Qur’an yang menceritakan kisah Nabi Yusuf: Ertinya: “Apabila perempuan-perempuan itu melihatnya (iaitu Yusuf), mereka hairan terpegun, sehingga mereka memotong tangan-tangan mereka.”(Surah Yusuf: 31)
Perempuan-perempuan yang terpegun melihat Nabi Yusuf, lantaran kekacakan dan ketampanan baginda, sebenarnya hati mereka telah dikuasai oleh perasaan asyik dengan kekacakan Nabi Yusuf, yang mana membawa kepada hal tidak sedar diri, sampai mereka terpotong jarijari tangan mereka. Apabila hal ini (iaitu keterpegunan dan keasyikan sampai tidak sedar diri) boleh berlaku pada hak seorang makhluk, maka tentulah lebih aula hal yang sama, (iaitu keasyikan yang amat mendalam dalam hati hamba) boleh berlaku terhadap Allah S.W.T. Demikianlah kupasan Imam al-Razi dalam percubaan beliau untuk menerangkan faedah ibadah bagi seorang hamba Allah S.W.T. Seseorang yang merasai kelazatan iman yang sebenar, dan hatinya diselubungi cahaya keyakinan, dia tidak akan memandang ibadah sebagai ketundukan, atau kepatuhan kepada titah perintah semata-mata, bahkan dia akan dapati pada ibadah itu kelazatan. Lazat dengan munajat kepada Allah S.W.T. dan lazat dengan usaha merebut keredhaan Allah S.W.T., di mana dia pasti akan merasai suatu kebahagiaan yang tidak dapat ditolok-bandingkan dengan
kebahagiaan orang yang hidup mewah di istana mewah, atau dalam timbunan harta benda, dan emas perak. Kebahagiaan orang yang beribadah jauh lebih istimewa dan unik. Jika kita toleh kepada Rasulullah s.a.w. kita dapati bahawa baginda s.a.w. menanti saat-saat ketibaan waktu sembahyang bagaikan penantian seorang yang haus dahaga akan setitis air yang sejuk.. Baginda menerpa berlari meluru ke arah solat, seumpama melurunya seorang yang bermusafir di padang pasir ke arah lembah wadi yang kehijauan.
Baginda seringkali berkata kepada Bilal apabila tiba waktu sembahyang, dalam keadaan yang rindu dan mengharap, dengan sabda baginda s.a.w.: Ertinya: “Rehatkan kami ya Bilal dengannya (iaitu dengan sembahyang) wahai Bilal.” [Hadis riwayat Ahmad, Nasaai, Hakim dan Baihaqi]. ‘Aisyah juga pernah menceritakan, di mana kata beliau: ‘Telah adalah Rasulullah s.a.w. bercakap-cakap dengan kami dan kami bercakap-cakap dengan baginda. Apabila tiba waktu sembahyang, baginda seolah-olahnya tidak mengenali kami lagi, kami tidak mengenali baginda. Maka tidak hairanlah jika baginda s.a.w.bersabda:
Ertinya: “Dijadikan kesejukan mata hatiku dalam sembahyang.”Selain apa yang dibentangkan di atas, di sana masih banyak matlamat ibadah Islam yang ingin dicapai. Di antaranya sebagaimana yang digariskan oleh Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi ialah 1985: 95–129):

• Ibadah sebagai makanan ruh
• Ibadah dan ‘Ubudiyyah jalan pembebasan manusia
• Ibadah sebagai ujian
• Ibadah adalah hak Allah S.W.T. ke atas hamba-Nya
• Ibadah sebagai cara mendapat pahala
• Ibadah adalah matlamat bukan hanya cara (W asail)
• Ibadah sebagai cara pembersihan jiwa (bukan ‘Illah kepada ibadah)
• Ibadah sebagai akhlak dan akhlak sebagai ibadah

KEISTIMEWAAN IBADAH DALAM ISLAM


Ibadah Islam adalah ibadah yang istimewa dan unik, serta amat berbeza daripada ibadah dalam agama lain. Ia bersifat Rabbani, syumul, berseimbangan dan lain-lain ciri yang
agung. Berikut dinukilkan beberapa keistimewaan tersebut:
1. Tiada tuhan yang disembah melainkan Allah S.W.T.
2. Pembebasan ibadah daripada perhambaan kepada tokoh agama
3. Ikhlas hati asas makbul ibadah
4. Ibadah hanya dengan kaifiyyat yang disyara‘kan
5. Perimbangan antara ruh dan jasad
6. Mudah dan menghapuskan kepayahan

HIKMAH IBADAH-IBADAH ISLAM


1. Sembahyang


Di sini, dipaparkan secara ringkas beberapa rahsia sembahyang. Di antaranya ialah:
• Sembahyang sebagai penyuci dosa
• Sembahyang sebagai cara menjaga kebersihan dan kecantikan
• Sembahyang sebagai Riadah Badaniyyah (senaman badan)
• Sembahyang sebagai sumber kekuatan roh
• Sembahyang kekuatan akhlak

Peranan Sembahyang berjemaah
• Sembahyang jemaah sebagai kelab masyarakat
• Sembahyang jemaah sebagai latihan askar

Masjid dan peranannya dalam kehidupan
a. Masjid sebagai universiti awam
b. Masjid sebagai dewan parlimen tetap
c. Masjid sebagai dewan muktamar
d. Masjid sebagai medan latihan amali
e. Kebebasan
f. Persaudaraan
g. Persamaan

2.Puasa

Antara hikmah puasa ialah:
(1) Meninggikan roh

Roh adalah hakikat sebenar kejadian manusia. Manusia dinamakan manusia lantaran dia mempunyai roh, atau jiwa. Manusia tidak dinamakan manusia kerana tulang-belulangnya,
atau anggota zahirnya, daging, darah, urat dan lendirnya semata-mata. Manusia hanya dipanggil manusia oleh kerana rohnya dan jiwanya. Apabila nyaw anya sudah tercabut
keluar daripada tubuh-badannya, maka dia tidak dipanggil manusia lagi.Tubuh-badan, kerangka, tulang-belulang, daging, darah, urat dan lendir hanya merupakan sarang tempat roh bertenggek buat sementara waktu. Tubuh-badan adalah rumah kediaman roh. Tuan rumah yang sebenarnya ialah roh. Alangkah hairan apabila didapati rumah dihiasi dan diperindahkan dengan segala perhiasan dan dilengkapi dengan perabut yang beraneka rupa, sedangkan tuan rumahnya kurus kering, kusut masai, lesu tidak berm aya serta
tidak terurus. Begitulah perbandingan yang jelas tentang sikap manusia yang hanya menjaga tubuhbadan lahirnya dengan segala makan minum yang lazat lagi berzat. Mereka hiasi tubuh-badan mereka dengan pakaian yang cantik dan mahal. Mereka menjaga kebersihan tubuh-badan mereka dengan mandi-manda, bersabun, bersyampu dan dikenakan
pula dengan segala macam bau-bauan. Mereka sanggup berhabis wang lantaran membeli ubat, pil vitamin dan ubat kuat. Mereka sanggup bersenam dan bersukan, demi mempastikan agar jasad yang fana ini kelihatan segar bugar dan sihat sentiasa, sedangkan jasad ini akhirnya akan hancur luluh ditelan bumi. Tetapi, berapa ramai di kalangan manusia yang mengambil berat soal rohnya, atau jiwanya yang bakal hidup kekal abadi? Sedangkan hakikat kejadiannya, hakikat kemanusiaannya hanya bergantung kepada roh dan jiwanya? Mereka biarkan roh mereka kurus kering, kusut-masai, selekeh,
berbau busuk dan hanyir dan terlantar kelesuan atau terbaring kesakitan. Manusia sering melupakan rohnya. Dia tidak sudi memberikan rohnya makanan yang lazat, atau
membelikannya ubat-ubatan roh yang boleh menguatkan tenaga rohnya yang tidak bermaya.
Oleh yang demikian, antara hikmat besar diwajibkan umat Islam berpuasa, ialah agar roh mereka yang lesu kembali ceria, sihat, segar dan bugar. Puasa adalah sebahagian
daripada makanan roh yang amat lazat. Puasa mampu meringankan roh seseorang manusia. Roh orang yang berpuasa akan dekat dan hampir kepada Allah S.W.T. Oleh demikian, ‘ulama berkata: “Bulan Rejab untuk membersihkan tubuh-badan, bulan Sya‘aban untuk membersihkan hati, sementara bulan Ramadhan pula untuk membersihkan roh.
Sesungguhnya, gabungan ibadat puasa di siang hari, bacaan ayat suci al-Qur’an, sembahyang terawih dan witir, qiyaamullail dan I‘tikaf di masjid pada 10 malam terakhir, serta ibadat pada malam lailatul-qadr mampu mengembalikan kekuatan roh, jika kita benar-benar menjadikan Ramadhan pesta ibadat yang beraneka ragam. Malangnya, umat Islam lupa dan lalai. Mereka hanya tahu menjadikan Ramadhan sebagai pesta kuih-muih dan beraneka sajian makanan.

(2) Memulihkan Kesihatan
Hikmah puasa yang seterusnya ialah memulihkan kesihatan tubuh badan zahir. Rasulullah s.a.w. semenjak 14 kurun yang lampau telah bersabda: Ertinya: “Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat.” Dalam hadith yang lain, baginda s.a.w. bersabda: Ertinya: “Tidak ada sesuatu bekas yang diisikan oleh anak Adam yang terlebih buruk daripada mengisi uncang perutnya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk nafas.” Kata-kata Rasulullah s.a.w. ini adalah wahyu. Baginda tidak menuturkannya mengikut selera hawa nafsu. W alaupun baginda tidak mempelajari ilmu perubatan dan kesihatan, namun ilmu perubatan moden telah tampil di akhir zaman untuk membuktikan kebenaran kata-kata baginda itu. Pakar perubatan telah mengiyakan kenyataan bahawa berpuasa adalah suatu cara terbaik untuk menjaga kesihatan. Atau atau istilah yang lain, berpantang. Mereka juga mengiyakan
bahawa makanan yang beraneka ragam adalah punca kebanyakan penyakit manusia.
Sebuah majalah perubatan barat pernah menyiarkan berita tentang 300 kes pesakit kencing manis telah dapat disembuhkan menerusi program berpuasa. SubhaanalLah! Maha suci Engkau Ya Allah! Sebenarnya, puasa mampu menyembutkan berbagai-bagai jenis penyakit yang berpunca daripada makanan, seperti darah tinggi, kegemukan, ketagihan
rokok, dan lain-lain.

(3) Mengawal Perasaan Menahan Kemahuan Hawa Nafsu
Suatu hikmat puasa yang tidak kurang pentingnya, ialah sebagai latihan diri dengan tarbiyyah mengawal perasaan dan menundukkan desakan kemahuan nafsu. Seseorang Muslim yang berpuasa, dia sanggup tidak menjamah makanan yang ada di hadapannya, demi kerana taatkan Allah S.W.T., walaupun makanan itu adalah makanan kegemarannya
yang paling lazat. Seorang Muslim tidak sanggup meminum air, walaupun ketika dia keseorangan, tidak ada orang yang melihatnya. Dia sanggup menahan kehausannya semata-mata kerana ketaatannya kepada Allah S.W.T.Demikian pula seorang Muslim, sanggup mengenepikan kemahuan syahwatnya dan menundukkan desakan nafsu seksnya, walaupun isterinya yang cantik jelita terbaring di sebelahnya, walaupun dalam keadaan yang menggiurkan, sedangkan dia mampu memuaskan nafsunya yang sedang meronta-ronta itu. Semuanya ditinggalkan, diketepikan dan ditundukkan semata-mata kerana taatkan Allah S.W.T. Sebab itulah, Allah S.W.T. menyediakan pahala yang amat besar kepada orang yang berpuasa. Allah S.W.T. berfirman Allah S.W.T. berfirman dalam hadith qudsi
Ertinya: “Semua amalan anak Adam adalah baginya, kecuali puasa. Ia adalah bagi-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya.” Apakah di sana ada suatu kuasa yang lebih besar yang mampu menundukkan nafsu makan, minum dan nafsu seks manusia, dalam keadaan yang dia mampu melakukan semuanya itu dengan mudah? Sesungguhnya puasa adalah suatu kekuatan. Kekuatan untuk menahan dan menundukkan runtunan hawa nafsu. Sesungguhnya menundukkan hawa nafsu adalah suatu perkara yang amat sukar, kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah S.W.T. Oleh itu, puasa adalah suatu latihan agung untuk
menundukkan kemahuan hati, mematahkan runtunan diri dan memaksa hawa nafsu agar tunduk menyerah kalah kepada undang-undang dan peraturan puasa. Seorang ahli psikologi Jerman telah menjalankan suatu kajian berhubung dengan kekuatan manusia untuk menahan diri daripada runtunan hawa nafsu dan menewaskan pujuk-rayunya. Beliau akhirnya membuat keputusan ilmiahnya dengan menyatakan, bahawa puasa adalah satu-satunya cara terbaik dan paling mampu melatih manusia menundukkan nafsu dan kemahuan diri. Kita umat Islam seringkali merasa seronok apabila orang bukan Islam yang membuat kajian tentang Islam dan memuji Islam. Namun dalam masa yang sama, kitalah orang yang paling alpa dan lalai dalam melaksanakan kebaikan Islam yang telah dibuktikan secara ilmiah itu. Kita kadang-kadang, tidak merasakan kehebatan Islam, melainkan apabila ada kajian orang barat yang membuktikan kehebatan Islam. Sepatutnya, kita merasa yakin akan kehebatan Islam, walaupun tanpa apa-apa pembuktian saintifik. Sesungguhnya, semua ajaran dan anjuran yang dibawa oleh Islam, adalah yang terbaik dan paling cemerlang, kerana ia adalah garapan wahyu daripada Allah S.W.T. Sesungguhnya Allah S.W.T. tahu apa yang baik untuk manusia dan apa
yang buruk untuk hamba-Nya.

(4) Mengingatkan Nikmat Makanan Dan Minuman
Hikmah puasa yang seterusnya ialah mengingatkan nikmat makanan dan minuman serta nikmat kenyang. Manusia seringkali tidak dapat menilai sesuatu nikmat, dan lupa pula
untuk bersyukur, terutamanya apabila nikmat itu datang selalu mencurah-curah pagi dan petang. Dia hanya tahu akan nilai nikmat itu apabila nikmat itu sudah hilang. Kita
tidak tahu nikmat sihat yang kita nikmati sepanjang tahun, kecuali semasa sakit, walaupun sehari dua. Kita tidak menilai nikmat siang, kecuali apabila malam menjelma. Demikian juga nikmat makan minum. Oleh kerana kita selalu makan, pagi petang, siang dan malam, kita menganggap makan minum itu perkara biasa. Semua orang makan dan minum. Kita kadang-kadang terlupa untuk bersyukur. Oleh itu, manusia tidak akan mengingati nikmat makan minum kecuali apabila nikmat itu hilang. Oleh kerana itu, Allah S.W.T. mensyari‘at puasa, agar kita dapat mensyukuri nikmat makanan dan minuman, walaupun sedikit. Setengah orang tidak bersyukur jika makan minum ala kadar. Dia hanya mengucap al-hamdulillah dan bersyukur jika makan besar sahaja. Tetapi, semasa berpuasa, dia akan terasa betapa besarnya nikmat makanan, walaupun seketul kuih, atau seteguk air. Dengan itu, dia akan mengingati kebesaran Tuhan yang menciptakan makanan dan minuman. Sebab itulah, Nabi kita Muhammad s.a.w. apabila Allah S.W.T. membentangkan kepada baginda supaya lembah Makkah dijadikan emas, baginda menjawab: “Tidak wahai Tuhanku! Biarlah aku kenyang sehari, dan lapar sehari.
Apabila aku lapar, aku akan merengek kepada-Mu dan mengingati-Mu, dan apabila aku kenyang, aku akan mensyukuri- Mu dan memuji-muji-Mu.

(5) Mengingati Kesengsaraan Orang Miskin
Seterusnya puasa mempunyai hikmah agar dengan kelaparan sepanjang hari yang dilalui oleh orang yang berpuasa itu, dia dapat mengingati kesengsaraan orang-orang yang lapar. Agar dia akan terpanggil untuk sama-sama mengasihi orang fakir miskin yang masih melata di bumi Allah S.W.T. ini. Mereka terpanggil sedemikian, bukan kerana khutbah yang berapi, atau pidato, atau ceramah agama, tetapi dia tersedar dari lamunan hidup mewahnya dengan berkat suara perutnya yang ‘bercerut dan menyanyi’ tatkala dia lapar berpuasa. Suara perutnya yang sayu, nyanyian uncang perutnya yang mendayu, diharapkan menjadi daya panggilan untuk dia segera insaf tentang bagaimana orang-orang miskin hidup sepanjang tahun, tanpa makanan yang cukup. Kadang-kadang, manusia yang dibesarkan dalam suasana senang dan mewah, mereka menyangka semua manusia macam dirinya. Makan minum senang dan hidup senang. Jadi tepatlah Allah S.W.T. menjadikan puasa ini sebagai suatu cukai hidup kemasyarakatan yang adil, tidak kira kaya atau miskin, semuanya mesti membayar cukai ini. Orang kaya dan memiliki harta berbillion ringgit atau dollar wajib berpuasa. Orang miskin merempat, yang tidak ada apaapapun untuk dimakan, dia juga wajib berpuasa. Ia adalah proses pembaikan sosial, agar jangan ada orang kaya yang lupa daratan, lupakan golongan fakir miskin. Oleh kerana itu, diriwayatkan bahawa Nabi Yusuf a.s. terlalu banyak berpuasa, sedangkan baginda memegang jawatan Menteri Kewangan kerajaan Mesir purba, yang kaya raya. Apabila ditanya tentang hal itu, baginda menjawab: Aku takut jika aku kenyang, aku akan lupakan kelaparan orang-orang yang fakir dan miskin!.
Marilah kita mengenang kesusahan orang yang susah,kelaparan orang yang lapar, kesejukan orang yang tidak berpakaian tebal di negara berm usim sejuk. Lembutkanlah hati kita untuk sama-sama kita berkongsi kesusahan dan kepedihan mereka. Ketahuilah, bahawa harta kita adalah harta Allah S.W.T. Ia hanya milik sementara jua, yang diberi
pinjam sahaja. Gunakanlah untuk membantu fakir miskin,terutamanya di bulan puasa ini. Untuk mengetahui bagaimanakah pemurahnya Rasulullah s.a.w. di bulan puasa, dinukilkan di sini hadis yang meriwayatkan bahawa baginda s.a.w. adalah seorang manusia yang amat pemurah, dan kemurahan baginda di bulan Ramadhan bertambah-tambah lagi, seumpama angin yang lain. Sabda Rasulullah s.a.w.: Ertinya: “Orang-orang yang membelas-kasihan, akan dibelas kasihan oleh Tuhan yang bernama al-Rahman. Kesianilah orang yang berada di muka bumi, nescaya kamu akan dibelas-kesiani oleh orang yang berada di langit.”

3.Zakat

• Zakat sebagai sistem inovatif Allah S.W.T.
• Zakat hak wajib orang kaya bukan sukarela
• Hak fakir miskin
• Hak masyarakat
• Hak Allah S.W.T.

Rahsia Zakat:
1. Rahsia pembersihan.
• Perbersihan jiwa orang kaya daripada sifat kedekut.
• Pembersihan jiwa fakir miskin daripada hasad dengki terhadap orang kaya.
• Pembersihan masyarakat daripada faktor-faktor kehancuran,perpecahan dan pertembungan.
• Pembersihan harta itu sendiri .

2. Menyuburkan harta.
• Penyuburan jiwa oranga kaya.
• Penyuburan jiwa dan keperibadian fakir miskin.
• Penyuburan harta itu sendiri .

3. Pemeliharaan terhadap harta. Nabi bersabda: Ertinya: “Pertahankanlah (Bentengilah) harta-harta kamu dengan mengeluarkan zakat.”

4. Mewujudkan masyarakat penyayang.

5. Zakat sebagai cara mendekatkan jurang kekayaan dan kemiskinan.

5.Haji


a. Hubungan muslim dengan Baitullah al-Haram dan pengasasnya
b. Kaabah lambang perpaduan umat
c. Haji sebagai penjaga kekuatan ruh
d. Haji sebagai latihan
e. Haji dan perniagaan
f. Persamaan, perpaduan Dan keamanan
g. Haji muktamar sedunia umat
h. Penyatuan Umat:
• Penyatuan perasaan.
• Penyatuan syiar/lambang.
• Penyatuan perkataan.
• Penyatuan matlamat.
• Penyatuan amal.
• Haji muktamar sedunia umat

Ibadah dalam kehidupan seorang Mukmin adalah kehidupan
keseluruhannya, kerana setiap kegiatan hariannya adalah
dikira ibadah kepada Allah S.W.T. Dia hanya memerlukan
niat dan pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan
syarak untuk melayakkan setiap kegiatannya dianggap setiap
ibadah. Oleh kerana itu, adalah amat benar sekali bahawa
Islam adalah way of life atau cara hidup kerana kemampuan
Islam menukarkan seluruh bentuk kegiatan kehidupan
manusia menjadi ibadah atau kegiatan keagamaan.

2 comments:

Natasha Kamaruddin said...

akak. syukran ats prkongsiannya. :)

Nurul Hafiza Roslan said...

terima kasih ukhti..izinkan saya mengambil sedikit isinyabagi tujuanpembelajaran.. :) sangat bermnfaat.